<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src=https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&tid=2612637445780&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1 />

Handelsbetingelser til erhvervskunder

1. Generelt

1.1 Disse handelsbetingelser regulerer Quooker Skandinavien A/S’ (”Quooker”) salg af Quooker-produkter (”Produkterne”) direkte til erhvervsdrivende (”Køber”). Quooker og Køber benævnes samlet ”Parterne”.

1.2 Handelsbetingelserne er gældende i den udstrækning, de ikke er fraveget i en særskilt aftale mellem Quooker og Køber.

1.3 Køber må kun foretage videresalg af Produkterne i eget navn.

 

2. Forholdet til Quookers autoriserede forhandlere

2.1 Køberen er kun berettiget til at benævne sig som ”Autoriseret Quooker forhandler” eller tilsvarende efter særskilt aftale med Quooker.

 

3. Tilbud/ordrebekræftelse

3.1 Tilbud fra Quooker er kun bindende ved skriftlig accept fra Køber. Mundtligt afgivne tilbud er kun bindende, hvis de bekræftes skriftligt af Quooker.

3.2 Afgivne ordrer fra Køber anses først for accepteret ved skriftlig bekræftelse fra Quooker.

3.3 Tilbud fra Quookers side er gældende i perioden som anført på fremsendt tilbud. Endelig aftale om levering foreligger først, når Køber har modtaget Quookers skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende.

 

4. Priser

4.1 Produkternes priser fremgår af Quookers til enhver tid gældende prisliste, eventuelt sammenholdt med Parternes særskilte aftale, det fremsendte tilbud eller den fremsendte ordrebekræftelse. Alle priser opgives eksklusive fragt, moms, samt eventuelle afgifter og gebyrer.

4.2 Quooker er løbende forud for Købers accept berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, hvis intet andet skriftligt er aftalt.

4.3 Hvis udefrakommende forhold ikke uvæsentligt ændrer på forudsætningerne for en allerede aftalt pris, forbeholder Quooker sig retten til at fremsætte et nyt tilbud eller at lade aftalen bortfalde som følge af bristede forudsætninger.

 

5. Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

5.1 Køberen faktureres for købesummen. Betaling skal ske til den anførte forfaldsdato og til det på fakturaen anførte kontonummer med angivelse af ordrenummer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.2 Ved forsinket betaling påløber morarenter med 2% pr. påbegyndt måned og ved forfalden saldo forbeholder Quooker sig retten til at tilbageholde levering af åbne ordrer indtil forfalden saldo er udlignet.

5.3 Quooker bevarer ejendomsretten til Produkterne, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

5.4 I særlige tilfælde, herunder hvis Køberen er i betalingsstandsning, under rekonstruktion, under konkursbehandling, underlagt anden form for finansiel administration, tidligere har overskredet betalingsfristerne, eller hvis Quooker i øvrigt vurderer, at der foreligger en væsentlig kreditrisiko, kan Quooker betinge, at levering af Produkterne kun sker mod kontant betaling, forudbetaling eller mod anden betryggende sikkerhedsstillelse.

5.5 Ved forsinket betaling er Quooker berettiget til uden varsel at overdrage ethvert krav mod Køberen til inkasso. Køberen skal betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af "Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling" med senere ændringer.

5.6 Quooker forbeholder sig retten til helt eller delvist at overdrage fordringer mod Køberen til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra Køberen.

 

6. Annullering og ændring af ordrer

6.1 Afgivne ordrer kan kun annulleres eller ændres med Quookers skriftlige accept. Ved Quookers accept skal Køberen betale eventuelle omkostninger forbundet med annullering eller ændring af ordren.

 

7. Levering

7.1 Quooker leverer fragtfrit til brofaste øer i Danmark. I andre tilfælde betaler Køberen leveringsomkostningerne, medmindre andet aftales skriftligt.

7.2 Leveringen sker på det aftalte sted (”Leveringsstedet”) og på de vilkår, der tilbydes af den, som af Quooker er udpeget som ansvarlig for leveringen (”Transportøren”).

7.3 Det oplyste leveringstidspunkt er alene vejledende, medmindre andet er aftalt skriftligt.

7.4 Hvis der er aftalt et bestemt leveringstidspunkt, herunder en bestemt periode eller et tidspunkt, hvor Produkterne senest må leveres, har Quooker ret til at forlænge leveringsfristen i følgende tilfælde:
(a) Som følge af Køberens ændringer af den afgivne ordre.
(b) Køberens forhold, der fx medfører, at levering ikke er mulig til det aftalte tidspunkt.
(c) Force majeure, jf. pkt. ‎12.
(d) Forsinkelse, der skyldes Quookers leverandører, Transportøren eller øvrige tredjemænd.
(e) Usædvanlige vejr- og klimaforhold.
(f) Arbejdskonflikter uanset årsag.
(g) Offentlige påbud eller forbud, som Quooker ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

7.5 Quooker er berettiget til at foretage levering med frigørende virkning på Leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er til stede.

7.6 Køber afholder omkostninger ved eventuel ventetid i forbindelse med levering på Leveringsstedet og andre omkostninger forbundet med, at Køber ikke er i stand til at modtage Produkterne som aftalt.

7.7 Risikoen for Produkternes undergang eller beskadigelse overgår til Køberen ved levering. Køberen kan herefter ikke holde Quooker ansvarlig for Produkternes hændelige undergang eller beskadigelse eller for den Leveringsansvarliges adfærd, herunder produkternes beskadigelse eller bortkomst.

 

8. Returnering af Produkter samt emballage

8.1 Produkterne kan alene returneres efter forudgående skriftlig aftale med Quooker.

8.2 Hvis Quooker accepterer returnering af Produkterne, skal disse returneres i ubrugt og mangelfri tilstand samt i original og ubrudt emballage. Emballagen skal ligeledes være i mangelfri tilstand, herunder ikke være beskadiget eller beskidt.

8.3 Quooker krediterer godkendte returneringer med fradrag af omkostninger til fragt i forbindelse med returneringen. Krediteringen sker inden en måned efter returneringen er modtaget hos Quooker.

 

9. Garanti

9.1 Der gælder seks måneders garanti for Produkterne. Garantien dækker, hvis Produkterne er korrekt håndteret, herunder installeret, monteret og betjent i henhold til installations-og brugsvejledning. Videresælger Køber Produkterne til en forbruger, yder Quooker forbrugeren to års garanti fra installationsdatoen, hvis forbrugeren registrerer Produktet på www.quooker.dk/produktregistrering. Registrerer forbrugeren ikke Produktet på www.quooker.dk/produktregistering, gælder købelovens almindelige regler.

9.2 I tilfælde af Købers videresalg af udstillingsprodukter til forbruger, yder Quooker over for forbrugeren op til 24 måneders reklamationsret, således at forbrugeren kan gøre mangler gældende direkte over for Quooker i op til 24 måneder efter, at Køber har videresolgt udstillingsproduktet til forbrugeren, dog senest 36 måneder efter udstillingsproduktet er leveret til Køber regnet fra fakturadatoen. Hvis Køber videresælger udstillingsprodukter til forbrugeren senere end 3 år fra fakturadatoen fra Quooker til Køber, gælder købelovens almindelige regler, og forbrugeren er henvist til at gøre reklamationsretten gældende over for Køber.


10. Forsinkelse og reklamation over forsinkelse

10.1 Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen.

10.2 Ved mindre forsinkelser foretager Quooker efterlevering.

10.3 Ved væsentlig forsinkelse er Køber berettiget til at hæve aftalen. Er der aftalt successiv levering, kan Køber dog kun hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.

10.4 Ved aftalens ophævelse, har Køber alene krav på at blive stillet, som om aftalen ikke var indgået. Erstatningen kan ikke overstige 10 % af fakturaværdien af den forsinkede leverance.

10.5 Køber har – udover det i punkt ‎10.4 nævnte – ikke ret til nogen anden kompensation eller erstatning for andre tab, herunder indirekte tab, som følge af forsinkelse. Dette gælder uanset, om Køber fastholder eller hæver købet.

 

11. Undersøgelsespligt og reklamation over mangler

11.1 Køber skal straks ved levering, og altid inden ibrugtagning, undersøge Produkterne for at fastslå, om disse er mangelfulde.

11.2 Reklamation over mangler ved Produkterne skal ske skriftligt til Quooker, og straks efter, at manglerne er konstateret af Køber, og senest fem hverdage efter leveringen af Produkterne. Reklamation over mangler ved Produkterne kan ske på følgende måder:
(a) E-mail: [email protected]
(b) Web: https://quooker.dk/service/book-tekniker

11.3 Reklamationen over Produkterne skal indeholde følgende oplysninger:
(a) Købers navn og adresse
(b) Serienummer på Produkterne, der reklameres over
(c) Købers telefonnummer og e-mailadresse

11.4 Ved skjulte mangler skal Køber reklamere straks efter, at Køber burde have indset, at Produkterne er behæftet med skjulte mangler, og senest ét år efter levering.

11.5 Køber er ansvarlig for at gennemgå Produkterne forud for montering eller indarbejdelse af tredjemand. Når montering eller indarbejdelse er påbegyndt, er reklamation ikke længere mulig. Dette gælder dog ikke for så vidt angår skjulte mangler, hvis det kan fastslås, at manglerne ikke hidrører fra monteringen, indarbejdelsen eller håndteringen i forbindelse hermed.

11.6 Ved rettidig og gyldig reklamation over mangler ved Produkterne foretager Quooker afhjælpning eller omlevering. Foretager Quooker hverken afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid efter reklamationen, har Køber ret til at hæve købet for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Køber stilles herefter som om aftalen ikke var indgået for så vidt angår de mangelfulde Produkter. Hæver Køber ikke købet, har Køber ret til et forholdsmæssigt afslag, der dog aldrig kan overstige 25 % af fakturaværdien af de mangelfulde Produkter.

11.7 Quooker kan ikke holdes ansvarlig for andre tab, herunder indirekte tab, forbundet med mangelfulde Produkter end de i pkt. ‎11.6 anførte.

11.8 Køberen kan ikke gøre mangler gældende, hvis Produkterne ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt samt i overensstemmelse med Quookers anvisninger.

11.9 Quooker kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af forkert eller uhensigtsmæssig brug af Produkterne.

11.10 Ligeledes kan Quooker ikke holdes ansvarlig for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, som en medarbejder måtte yde Køberen

 

12. Force majeure

12.1 Forsinkes eller umuliggøres levering som aftalt af begivenheder, der ligger uden for Quookers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikter og strejker, brand, driftsforstyrrelser, herunder IT-nedbrud og hackerangreb, ekstremt vejr, transportvanskeligheder eller andet svigt fra tredjemand, kan Quooker ansvarsfrit udskyde levering eller hæve aftalen helt eller delvist ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

12.2 Ved ophævelse af aftalen stilles Køber alene som om aftalen ikke var indgået. Quooker kan ikke gøres ansvarlig for andre tab, herunder in.direkte tab.

 

13. Produktansvar

13.1 Quooker er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, at loven ufravigeligt pålægger Quooker ansvar, og at Quookers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Quooker er endvidere ansvarlig for skader, som Produkter leveret af Quooker måtte forvolde, i det omfang at skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Quookers side, og at Quookers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

13.2 I tilfælde hvor Quooker anses for ansvarlig for en produktskade, men hvor produktskaden også kan henføres til fejl fra Køberens side, fordeles ansvaret mellem Parterne gradvist efter den udviste skyld. Quookers ansvar for produktskader er dog begrænset til maksimum DKK 10 mio.

13.3 Hvis Quooker pålægges ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, skal Køberen holde Quooker skadesløs i det omfang det måtte overskride det ansvar, som Quooker kan pålægges i henhold til denne aftale.

13.4 Quooker hæfter aldrig for Køberens driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Quooker fra tredjemand i anledning af Produkter leveret af Quooker via Køber til tredjemand.

 

14. Ansvarsbegrænsning

14.1 Quooker kan ikke holdes erstatningsansvarlig for andet end direkte tab, medmindre andet er aftalt. Driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab kan uanset ansvarsgrundlag ikke gøres gældende mod Quooker.

 

15. Immaterielle rettigheder

15.1 Køberen må ikke på en utilbørlig eller krænkende måde anvende Quookers varemærker eller andre immaterielle rettigheder. Køberen skal følge de af Quooker fastsatte retningslinjer herfor.

15.2 Køberen må ikke benytte eller registrere ”Quooker” helt eller delvist som sit eget forretningskendetegn, herunder heller ikke som domænenavn.

 

16. Tvister

16.1 Aftalen er underlagt dansk ret bortset fra regler, der ville føre til et andet lands lov. Enhver tvist, som måtte opstå, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

 

17. Ikrafttræden

17.1 Disse handelsbetingelser træder i kraft den 1. marts 2023 og har virkning for ordrer modtaget og tilbud afgivet fra dette tidspunkt.